EXIOPOL 2007-2010

Sektor energetyki jest jednym z największych emitentów zanieczyszczeń powietrza takich jak SOX, NOX i CO2. Tym samym energetyka jest odpowiedzialna za powstawanie kosztów zewnętrznych – szybszej korozji materiałów, mniejszych zbiorów płodów rolnych, a przede wszystkim uszczerbku w zdrowiu i długości trwania życia ludzi.

Kontynuując prace realizowane we wcześniejszych projektach UE (MethodEx, NEEDS, CASES), w projekcie EXIOPOL naszym celem jest dostarczenie oszacowań wielkości kosztów zewnętrznych powodowanych w procesie produkcji energii elektrycznej i zaproponowanie efektywnych sposobów internalizacji tych kosztów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, jak również zbadanie wpływu zmian w strukturze makroekonomicznej tych krajów na presję jaką poszczególne sektory gospodarki wywierają na środowisko.

Więcej na stronie http://www.feem-project.net/exiopol/

POLFOREX 2008-2011

Celem projektu POLFOREX, realizowanego jako Grant EOG i Mechanizmu Norweskiego we współpracy z partnerami polskimi i norweskimi, jest wsparcie procesu zarządzania lasami w Polsce poprzez identyfikację preferencji ludności wobec cech lasów. Realizowane przez nas badania wyceny pozwalają zidentyfikować które atrybuty lasów, takie jak wiek, skład gatunkowy, dostępność infrastruktury itp., są najbardziej pożądane przez ich użytkowników, a tym samym jak wpływają na wartość rekreacyjną przeciętnego polskiego lasu. Pozwoli to na efektywniejsze zarządzanie istniejącymi lasami, tak aby dostarczały jak największego pożytku ich różnym użytkownikom.

W ramach tego projektu do naszych zadań należy przeprowadzenie badania ogólnopolskiego metodą wyboru warunkowego, w którym respondenci konfrontowani są z hipotetyczną sytuacją wyboru (np. miejsca rekreacji). Analiza zebranych w ten sposób danych pozwoli na modelowanie preferencji konsumentów i takie kształtowanie polityki leśnej, które będzie maksymalizować użyteczność użytkowników lasów.

 Więcej na stronie http://www.polforex.wne.uw.edu.pl/

RECOCA 2009-2011

Eutrofizacja Morza Bałtyckiego jest poważnym problemem. W przeszłości zidentyfikowano sposoby redukcji ilości substancji biogennych przedostających się do Bałtyku, takie jak zmniejszenie ilości nawozów sztucznych w rolnictwie, oczyszczalnie ścieków komunalnych, odtwarzanie terenów podmokłych wzdłuż rzek itp. Tym niemniej Bałtyk jest dobrem publicznym, stąd istnieje potrzeba skoordynowanych działań wszystkich krajów nadbałtyckich i wspólnego programu finansowania aby przywrócić Bałtyk do stanu z lat 1950-tych.

Celem projektu RECOCA jest opracowanie efektywnych kosztowo sposobów realizacji tego zadania. Oznacza to identyfikację sposobów, które są najefektywniejsze i krajów (lub regionów) w których te środki mogą być zastosowane najniższym kosztem.

Więcej na stronie: http://www.bonusportal.org/research_projects/research_projects/recoca/