RECOCA 2009-2011

Eutrofizacja Morza Bałtyckiego jest poważnym problemem. W przeszłości zidentyfikowano sposoby redukcji ilości substancji biogennych przedostających się do Bałtyku, takie jak zmniejszenie ilości nawozów sztucznych w rolnictwie, oczyszczalnie ścieków komunalnych, odtwarzanie terenów podmokłych wzdłuż rzek itp. Tym niemniej Bałtyk jest dobrem publicznym, stąd istnieje potrzeba skoordynowanych działań wszystkich krajów nadbałtyckich i wspólnego programu finansowania aby przywrócić Bałtyk do stanu z lat 1950-tych.

Celem projektu RECOCA jest opracowanie efektywnych kosztowo sposobów realizacji tego zadania. Oznacza to identyfikację sposobów, które są najefektywniejsze i krajów (lub regionów) w których te środki mogą być zastosowane najniższym kosztem.

Więcej na stronie: http://www.bonusportal.org/research_projects/research_projects/recoca/