CASES 2006-2008

Celem jest oszacowanie szczegółowych, obecnych i przyszłych kosztów (zewnętrznych i wewnętrznych) wytwarzania energii pochodzącej z różnych źródeł w 25 krajach UE i niektórych krajach spoza UE.

Horyzont czasowy badań sięga roku 2030. W oparciu o uzyskane wyniki dokonana zostanie ocena poszczególnych działań zmierzających ku poprawie efektywnoœci wykorzystania energii. Wyniki zostaną rozpowszechnione wśród producentów sektora energetycznego, ich odbiorców, a także instytucji odpowiedzialnych za politykę energetyczną.

Więcej na stronie: http://www.feem-project.net/cases/