Artykuły

Filozofia działania

Głównym celem WOEE jest doskonalenie i popularyzacja metod i narzędzi ekonomicznych do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska.

Wpływ zmian środowiska na dobrobyt człowieka był, jak dotąd, często pomijany przez analityków i praktyków życia gospodarczego. WOEE swoją działalnością stara się wypełnić tę lukę. Wierzymy, że poprzez rozwój i popularyzację metod naukowych można doprowadzić do przesunięcia punktu ciężkości w debacie publicznej z argumentów ideowych, sentymentalnych i ambicjonalnych na mierzalne kategorie zysków i strat, co pozwala na podejmowanie decyzji w sposób racjonalny, czyli społecznie efektywny. Jest to, naszym zdaniem, szczególnie ważne w kontrowersyjnych decyzjach dotyczących dóbr środowiskowych.

Dla naszego ośrodka sformułowaliśmy następującą misję i wizję:

Nasza Misja:

  • Doskonalenie i popularyzacja metod i narzędzi ekonomicznych do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska;
  • Wspieranie instytucji publicznych i prywatnych w przedsięwzięciach mających na celu wprowadzanie w życie i praktyczne wykorzystanie wyników naszych badań naukowych i ekspertyz w dziedzinie ekonomii środowiska;
  • Demonstrowanie sposobów na rozwiązywanie konfliktów pomiędzy różnymi grupami interesów w kontekście wykorzystania dóbr środowiskowych, które spełniałyby warunki ekonomicznej efektywności i sprawiedliwości społecznej;
  • Popularyzacja wykorzystania narzędzi ekonomicznych w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych, mającego na celu maksymalizację dobrobytu społecznego – organizacja kursów, szkoleń i angażowanie się w debatę publiczną;
  • Działalność edukacyjna, jako wkład w edukację ekologiczną społeczeństwa

Wizja:

WOEE jako ośrodek naukowo-badawczy ma aktywnie uczestniczyć w debacie publicznej dotyczącej rozwoju ekonomicznego z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w kraju i na świecie, dbając o wymiar naukowy, użytkowy i edukacyjny prowadzonych badań, analiz i ewaluacji.

Historia

Uniwersytet Warszawski (UW), jedna z najlepszych uczelni w Europie środkowo-wschodniej, jest zaangażowany w badania naukowe z dziedziny ekonomii przynajmniej od roku 1953, kiedy to ustanowiony został Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE); wcześniej ekonomia rozwijana była na Wydziale Prawa. Obecnie WNE jest wiodącym ekonomicznym ośrodkiem naukowym w Polsce, uznanym zarówno z powodu osiągnięć naukowych jak i najlepszego poziomu kształcenia.

Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej (WOEE) założony został na WNE w roku 1993. Inicjatywa ta była zainspirowana uzyskaniem przez prof. dr. hab. Tomasza Żylicza nagrody Pew Scholar Award in Conservation and Environment. Wkrótce WOEE zaangażował się w liczne działania lokalne, takie jak programy reintrodukcji rysia w Kampinowskim Parku Narodowym i foki szarej w Morzu Bałtyckim czy utworzenie Mazurskiego Parku Narodowego, jak i naukowe przedsięwzięcia międzynarodowe, na przykład Baltic Drainage Basin Project, projekt międzynarodowy, w ramach którego po raz pierwszy zastosowano metody wyceny nierynkowej w tej części Europy. Rozwijana była także działalność edukacyjna, zarówno poprzez zwiększanie liczby zajęć oferowanych studentom UW, organizowanie kursów i szkoleń, jak i uruchomienie, wraz z Instytutem Rozwoju Międzynarodowego Harvarda, studium podyplomowego dotyczącego ekonomicznych podstaw polityki ochrony środowiska.

Obecnie WOEE uczestniczy w licznych międzynarodowych i krajowych projektach badawczych z zakresu ekonomii środowiska. Współpracujemy z wieloma ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą. Wyniki naszych badań były publikowane w najlepszych czasopismach naukowych. Wspieramy polskie i zagraniczne instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe i sektor prywatny przygotowując ekspertyzy, opinie i rekomendacje dotyczące zagadnień ekonomii środowiska. W ramach zajęć dydaktycznych na WNE UW oferujemy liczne wykłady, konwersatoria i seminaria dotyczące ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Nasi pracownicy to wysokiej klasy specjaliści, którzy dzięki zaangażowaniu w badania naukowe i ich praktyczne wykorzystanie przekazują studentom najbardziej aktualną wiedzę i informacje z pierwszej ręki o jej zastosowaniach. Aktywnie angażujemy się w liczne przedsięwzięcia mające na celu popularyzację wiedzy z zakresu ekonomii środowiska i jej praktycznego wykorzystania oraz w debaty publiczne.

Witamy w WOEE

Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej (WOEE) jest ośrodkiem naukowo-badawczym założonym w 1993 roku, funkcjonującym w ramach Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem WOEE jest doskonalenie i popularyzacja metod i narzędzi ekonomicznych do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska. Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących środowiska przyrodniczego i zasobów naturalnych oraz oceny ich wpływu na dobrobyt społeczny.

Nasz cel realizujemy poprzez:

  • prowadzenie badań naukowych dotyczących efektywności i celowości podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych;
  • aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach mających na celu wprowadzanie w życie i praktyczne wykorzystanie wyników naszych badań naukowych i ekspertyz w dziedzinie ekonomii środowiska;
  • demonstrowanie sposobów na rozwiązywanie konfliktów pomiędzy różnymi grupami interesów w kontekście wykorzystania dóbr środowiskowych, które spełniałyby warunki ekonomicznej efektywności i sprawiedliwości społecznej;
  • popularyzację wykorzystania narzędzi ekonomicznych w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych, mającego na celu maksymalizację dobrobytu społecznego – organizacja kursów, szkoleń i angażowanie się w debatę publiczną
  • działalność edukacyjną, skierowaną przede wszystkim do studentów Uniwersytetu Warszawskiego, mającą na celu przekazywanie najbardziej aktualnej wiedzy o ekonomii środowiska i informacji o jej praktycznych aplikacjach.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, badaniami i ofertą.