Dydaktyka

Prace dyplomowe

Prace dyplomowe studium Uniwersytetu Warszawskiego i Harwardzkiego Instytutu Rozwoju Międzynarodowego „Ekonomiczne Podstawy Ochrony Środowiska”

 • Agnieszka Bolesta, "Zobowiązania Polski Wobec Protokołu Z Kioto A Możliwości Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych", 1999.
 • Małgorzata Kościk, "Ekoetykietowanie Produktów", 1999.
 • Tadeusz Kowalczuk, "Próba Analizy Ekonomicznej Pilotażowego Programu Selektywnej Zbiórki Bioodpadów W Gminie Warszawa-Bielany", 1999.
 • Elżbieta Pietraszko, "Usuwanie Szkód Powodziowych Z Kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego", 1999.
 • Wojciech Pokojski, "Przyrodnicze I Ekonomiczne Warunki Rozwoju Małej Retencji I Hydroenergetyki W Polsce", 1999.
 • Edyta Stankiewicz, "Gospodarka Olejami Przepracowanymi W Polsce", 1999.
 • Stanisław Bochniarz, "Ograniczenie Uciążliwości Wód Zasolonych – Zagospodarowanie Zasolonych Wód Dołowych Z Kopalń Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. W Zakładzie Odsalania Wód Kopalnianych W Oświęcimiu", 1998.
 • Andrzej Burakowski, "Optymalizacja Procesu Redukcji Emisji Tlenków Azotu Z Energetyki Zawodowej", 1998.
 • Ewa Chochlewicz, "Rozwiązanie Problemu Gospodarki Odpadami Na Przykładzie Miasta Uzdrowisko Ustroń", 1998.
 • Anna Cichoń, "Ekologiczny Fundusz Inwestycyjny", 1998.
 • Marian Furmanek, "Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Na Przykładzie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki", 1998.
 • Mirosław Gwiazdowicz, "Strategiczne Oceny Oddziaływania Na Środowisko Jako Instrument Ochrony Środowiska", 1998.
 • Ewaryst Hille, "Bariery Efektywnego Wykorzystywania Energii Elektrycznej", 1998.
 • Stanisław Jabłoński, "Oczyszczanie Ścieków W Aglomeracjach Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego I Nowych Skalmierzyc: Razem Czy Osobno?", 1998.
 • Anna Jędrzejewska, "Promocja Nowych Technologii – Organizacja I Efekty. Na Przykładzie Programu GEF „Zmiana Ogrzewania Węglowego Na Gazowe"", 1998.
 • Maciej Kabulski, "Gospodarka Odpadami Komunalnymi W Województwie Katowickim", 1998.
 • Alina Kledyńska, "Modernizacja Układu Chłodzenia Elektrowni Pątnów. Analiza Uwarunkowań Ekonomiczno-Ekologicznych", 1998.
 • Maciej Lorek, "Narzędzia Wspomagające Podejmowanie Decyzji", 1998.
 • Mirosława Mosiej, "Ciepłownia Geotermalna W Pyrzycach – Jako Przykład W Zakresie Pozyskiwania Alternatywnych Źródeł Energii", 1998.
 • Maciej Pęski, "Problem Niskiej Emisji Na Terenie Górnego Śląska", 1998.
 • Artur Pietrewicz, "Ubezpieczenia Jako Instrument Wspomagania Ekorozwoju", 1998.
 • Marek Rechnio, "Niektóre Aspekty Techniczne, Ekonomiczne I Ekologiczne Wykorzystania Wód Geotermalnych Jako Odnawialnego Źródła Energii Na Przykładzie Uciepłownienia Doliny Centralnej", 1998.
 • Aleksandra Rybak, "Modernizacja Sieci Drogowej W Polsce Na Przykładzie Projektów Budowy Autostrad", 1998.
 • Jolanta Smurzyńska, "Redukcja Zasolenia Ścieków Elektrownianych Poprzez Zastosowanie Metody Termicznej Utylizacji Ścieków. Analiza Technoczno-Ekonomiczna", 1998.
 • Joanna Spyrka, "Opłaty Produktowe Na Przykładzie Podatku Od Opakowań Plastikowych", 1998.
 • Dariusz Szwed, "Subwencje W Rolnictwie", 1998.
 • Andrzej Talar, "Metody Finansowania Inwestycji W Dziedzinie Ochrony Środowiska Na Przykładzie Oszyszczalni Ścieków W Tarnobrzegu", 1998.
 • Grażyna Zemła, "„Czysta Produkcja” – Właściwa Reakcja Zakładu Merkur Na Problemy Ekologiczne, Społeczne I Ekonomiczne", 1998.
 • Tadeusz Gajewski, "Próba Zastosowania Zeolitów W Proszkach Piorących W Polsce Jako Forma Spełnienia Dyrektywy 271 Krajów UE I Ograniczenia Eutrofizacji Wód", 1997.
 • Olimpia Markiewicz, "Analiza Barier Wdrożenia W Polsce Depozytów Ekologicznych Na Oleje Przepracowane", 1997.


    

   Prace doktorskie

   • Olimpia Markiewicz, "Analiza opłacalności programów ochrony zdrowia na podstawie wyceny statystycznego życia w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2009.
   • Mikołaj Czajkowski, "Nośniki Wartości Dóbr Środowiskowych", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2008.
   • Anna Kukla-Gryz, "Wzrost gospodarczy a środowisko. Weryfikacja hipotezy o Środowiskowej Krzywej Kuznetsa", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2007.
   • Marek Giergiczny, "Zastosowanie metody wyborów z eksperymentem do badania wartości statystycznego życia ludzkiego", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2006.
   • Agnieszka Markowska, "Koszty i korzyści wdrożenia w Polsce Dyrektywy 91/271 EWG w sprawie oczyszczania i ścieków komunalnych", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2004.
   • Anna Bartczak, "Koszty zewnętrzne transportu drogowego. Problem optymalnych stawek opłat za korzystanie z autostrad w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2002.
   • Jan Rączka, "Polityka państwa w latach dziewięćdziesiątych w zakresie wytwarzania i konsumpcji ciepła", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2001.
   • Olga Kiuila, "Badanie kosztów dostosowania polskiej gospodarki do II Protokołu Siarkowego. Model równowagi ogólnej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2000.

   Case studies

   Lista case studies oferowanych przez WOEE:

   1. Jerzy Barglik, "Program Czystej Produkcji: Restrukturyzacja Metalodlewu"
   2. Anna Bartczak, "Czy Petrochemia Płocka może zarobić na ekologii?"
   3. Stanisław Czaja, "Czy Wojewódzki FOSiGW w Wałbrzychu powinien dofinansować budowę obwodnicy w Nowej Rudzie?"
   4. Stanisław Czaja, "Kto skorzysta z przyznania Wrozametowi normy ISO 9001?"
   5. Grzegorz Gorzelak, "Rozwój lokalny: szanse i zagrożenia (na przykładach z USA)"
   6. Ewaryst Hille, "Rynek czy nadzór publiczny. Jak aktywizować zasoby popytowe energii?"
   7. Olga Kiuiła, "Drugi Protokół Siarkowy"
   8. Olga Kiuiła, "Holenderski program VOC 2000"
   9. Olga Kiuiła, "Siła obcego kapitału"
   10. Grzegorz Peszko, "Redukcja niskiej emisji przez rozbudowę miejskiego systemu ciepłowniczego w Smrodkowie oraz likwidację lokalnych kotłowni węglowych"
   11. Jan Rączka, "Spalać śmiecie? Tak, tylko jakie i gdzie?"
   12. Jan Rączka, "Wielkie złomowanie"
   13. Jan Rączka i Grzegorz Peszko, "Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Przykład planowanego podatku węglowego"
   14. Joanna Spyrka, "Mazurski Park Narodowy: komu koszty, komu korzyści?"
   15. Jerzy Sleszynski, "Ekologiczne zasady gospodarowania w lasach"
   16. Tomasz Żylicz, "Czy warto przywrócić Bałtyk do życia?"
   17. Tomasz Żylicz, "Na ryby!"
   18. Tomasz Żylicz, "Projekt Chorzowski"

   Prace magisterskie

   • Lucyna Owadowska, "Warianty rozwiązań dla wsi Sieraków", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, WNE, 2010.
   • Dorota Graba, "Analiza krzywej doświadczeń dla energii wiatrowej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2009.
   • Anna Malawska, "The influence of environmental regulation on technological change. Abatement activities in the electricity and heat generation sector", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2009.
   • Małgorzata Mosiej, "Instrumenty ekonomiczne wspierające politykę dotyczącą biomasy w Polsce", promotor dr Anna Bartczak, MSOŚ, 2009.
   • Mateusz Mroczek, "Efektywność mechanizmów wspierania inwestycji w odnawialne źródła energii", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2009.
   • Karol Warakomski, "Regulacje ekonomiczne gospodarki odpadami", promotor dr Anna Bartczak, MSOŚ, 2009.
   • Bogumiła Igielska, "Allocation of  CO2 Emissions Allowances under the European Union Emissions Trading Scheme", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2008.
   • Oskar Mikucki, "Ocena mechanizmów wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2008.
   • Marta Miros, "Efektywność wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Polsce w latach 2005-2007", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2008.
   • Mariusz Świderski, "Efektywność Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2008.
   • Rafał Wiewiórski, "Metody wyceny ekonomicznej zastosowane do dóbr kultury na przykładzie piwnic Pałacu Saskiego", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2008.
   • Zbigniew Chachulski, "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na środowisko przyrodnicze", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2007.
   • Monika Jarząbkowska, "Kryteria i etapy procesu projektowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplatnianych. Aspekt finansowy implementacji systemu z punktu widzenia przedsiębiorstw sektora energetycznego", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2007.
   • Justyna Koper, "The Integration of East Asian Countries the Effect of a Future Bilateral Free Trade Agreement between Japan and South Korea (JKFTA)", promotor dr Olga Kiuila, WNE, 2007.
   • Anna Kudert, "Badanie efektywności ekonomicznej i wykonalności finansowej inwestycji w energetyczne wykorzystanie biomasy na przykładzie projektów dotowanych przez EkoFundusz", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2007.
   • Aleksandra Nieuważny, "Preferencje budujących domy jednorodzinne w stosunku do charakterystyki energetycznej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2007.
   • Magdalena Pawłowska, "Regulacja monopolu naturalnego na przykładzie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Warszawie", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2007.
   • Patrycja Teperek, "Wykorzystanie zasobów naturalnych Polski Wschodniej jako optymalna strategia niwelowania nierównowagi regionalnej", promotor dr Olga Kiuila, WNE, 2007.
   • Marta Babicz, "Ekonomiczna ocena wartości bezpieczeństwa powodziowego metodą wyceny warunkowej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2006.
   • Agnieszka Gruszczyńska, "Analiza kosztów i korzyści ochrony torfowisk w ramach sieci Natura 2000 w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2006.
   • Michał Kopeć, "Lokalizacja autostrady A-2 w rejonie aglomeracji warszawskiej. Zastosowanie analizy wielokryterialnej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2006.
   • Piotr Legat, "Analiza ekonomicznej efektywności inwestycji w wykorzystanie biomasy do celów energetycznych", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2006.
   • Tomasz Maleszewski, "Wybór społeczny a wartość rekreacyjna lasu w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2006.
   • Beata Mikulska, "Zielone rachunki narodowe", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2006.
   • Agnieszka Papaj, "Analiza lokalnych rynków słomy stosowanej jako paliwo dla kotłowni", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2006.
   • Paulina Przywieczerska, "Wskaźnikowa ocena trwałości rozwoju gospodarczego na przykładzie Polski", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2006.
   • Magdalena Wilamowska, "Percepcja szkód powodziowych. Badanie metodą wyceny warunkowej w powiecie nowosądeckim", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2006.
   • Paweł Drążek, "Racjonalność przedsiębiorstw a racjonalność gospodarstw domowych na przykładzie polityki ochrony środowiska", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2005.
   • Dorota Drela, "Opłacalność różnych metod pozyskiwania czystej wody na tle jej wyceny w aglomeracji warszawskiej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2005.
   • Maciej Duralski, "Zastosowanie dynamicznego kosztu jednostkowego jako miernika efektywności nakładów na gospodarkę ściekową", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2005.
   • Beata Kula-Orłowska, "Zastosowanie metody wyceny warunkowej do dóbr kultury", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2005.
   • Martyna Radzewicz, "Efektywność ekonomiczna a wykonalność finansowa oczyszczalni ścieków komunalnych na przykładzie gminy Sanniki", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2005.
   • Andrzej Rzeszotarski, "Możliwości czynnej ochrony bagien biebrzańskich przez angażowanie miejscowej ludności w zabiegi chroniące ekosystemy łąk podmokłych", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2005.
   • Anna Skweres, "Porozumienia międzynarodowe a zależność między wzrostem gospodarczym i jakoscią środowiska przyrodniczego na przykładzie Protokołu z Oslo", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2005.
   • Agata Wiktorow, "Are fuel use Engel curves Environmental Kuznets Curves?", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2005.
   • Anna Golańska, "Analiza kosztów i korzyści oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2004.
   • Marek Karczewski, "Ekonomiczna ocena inwestycji dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gopodarki Wodnej zmierzających do wykorzystania odnawialnych źródeł energii", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2004.
   • Piotr Krupa, "Dobrowolne certyfikaty czystej energii", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2004.
   • Piotr Plaskota, "Skuteczność instrumentów ekonomicznych w gospodarce odpadami na przykładzie systemu opłat produktowych i depozytowych w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2004.
   • Katarzyna Rutkowska, "Popyt na usługę wywożenia i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2004.
   • Małgorzata Steckiewicz, "Ocena efektywności kosztowej projektów budowy oczyszczalni ścieków współfinansowanych przez Fundusz Spójności w Hiszpanii", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2004.
   • Jan Bazyl, "Efektywność ekonomiczna a wykonalność finansowa projektów dużej energetyki wiatrowej w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2003.
   • Agnieszka Celej, "Genuine Savings jako wskaźnik trwałego rozwoju", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2003.
   • Łukasz Dippel, "Analiza popytu gospodarstw domowych na usługi wodociągowo-kanalizacyjne w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2003.
   • Przemysław Kalinka, "Wycena walorów turystycznych Puszczy Białowieskiej w kontekście sporu o powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2003.
   • Grzegorz Prochowicz, "Wykorzystanie wskaźników trwałego rozwoju do oceny stanu polskiej gospodarki w latach 1998-2000", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, WNE, 2003.
   • Marzena Wiśniewska, "Związek cen wody i jej jakości. Badanie wybrannych przedsiębiorstw komunalnych w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2003.
   • Konrad Dybek, "Termomodernizacja jako efektywny kosztowo sposób przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu w Polsce", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
   • Ewa Gańko, "Ekonomiczna ocena projektów energetycznego wykorzystania biomasy dofinansowanych przez Fundusz na rzecz Globalnego środowiska – Program Małych Dotacji (GEF/SGP)", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
   • Dariusz Gatkowski, "Wycena walorów środowiskowych Magurskiego Parku Narodowego", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
   • Anna Kukla, "Analiza hipotezy Portera na przykładzie wybranych branż gospodarki niemieckiej w latach 1991-1997", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2002.
   • Marcin Piecewicz, "Związek cen wody i jej jakości. Badanie wybrannych przedsiębiorstw komunalnych w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2002.
   • Grzegorz Szram, "Ubezpieczenia ekologiczne jako instrument wdrażania zrównoważonego rozwoju", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
   • Dariusz Sztark, "Szacowanie popytu na czyste powietrze metodą wyceny warunkowej", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
   • Jan Święcicki, "Opłacalność produkcji paliwa rzepakowego do silników spalinowych", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2002.
   • Anna Wilińska, "Odnawialne źródła energii a konwencjonalne metody produkcji energii elektrycznej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2002.
   • Anna Zyśk, "Wpływ energetycznego wykorzystania biomasy na wzrost zatrudnienia w rejonie Włocławka", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
   • Joanna Żak, "Ekonomiczna wycena przyrodniczych walorów Bieszczadzkiego Parku Narodowego", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2002.
   • Tomasz Bańkowski, "Rola rynku finansowego ochrony środowiska w ograniczeniu niskiej emisji w oparciu o konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2001.
   • Agnieszka Chabrzyk, "Projekt obniżenia emisji fal elektromagnetycznych ze stacji nadawczych systemu GSM na przykładzie powierzchni targowej w PKiN", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2001.
   • Marek Giergiczny, "Ocena preferencji turystów odwiedzających Tatrzański Park Narodowy w kwestii zagospodarowania parku", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2001.
   • Rafał Kielar, "Uogólnienie i analiza podstawowych modeli optymalizacji wieku rębności drzewostanu, opartych na modelu Faustmana", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2001.
   • Bartosz Kucza, "Rachunek kosztów i korzyści wynikających z wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2001.
   • Witold Retke, "Ekonomiczna i ekologiczna analiza przedsięwzięć z zakresu ochrony atmosfery finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2001.
   • Agnieszka Sarna, "Analiza efektywności kosztowej ochrony środowiska w projektach wspieranych przez Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska (GEF/SGP)", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 2001.
   • Małgorzata Stachowiak, "„Ekologiczny odcisk stopy” jako wskaźnik trwałego rozwoju Polski", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2001.
   • Joanna Tarnowska, "Nakłady na ochronę środowiska w Polsce w latach 1991-99. Przyczyny spadku nakładów w 1999 roku", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2001.
   • Marta Borkowska, "Badanie wpływu jakości powietrza oraz hałasu na ceny najmu i sprzedaży nieruchomości w Warszawie i okolicach. Zastosowanie metody cen hedonicznych", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2000.
   • Sebastian Gil, "Obliczenie Indeksu trwałego dobrobytu gospodarczego (ISEW) Polski dla lat 1980 – 1997", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2000.
   • Łukasz Jaworski, "Ekonomiczne aspekty redukcji emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla dużych kotłów energetycznych polskiej energetyki zawodowej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2000.
   • Magdalena Rozwadowska, "Badanie wpływu walorów widokowych i kompleksów roślinnych na ceny nieruchomości w Warszawie i okolicach. Zastosowanie metody cen hedonicznych", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 2000.
   • Monika Stachewicz, "Koszty rekultywacji gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi. Analizy na przykładzie rekultywacji terenów lotnisk po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 2000.
   • Anna Adamiak, "Gospodarka stałymi odpadami komunalnymi w Gminie, na przykładzie Gminy Milanówek i Związku Gmin Żywiecczyzny", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
   • Monika Berkowska, "Analiza trendów zmian miernika trwałego dobrobytu ekonomicznego (ISEW) dla Polski", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
   • Anna Cieciorowska, "Aspekty środowiskowe w rolnictwie polskim i europejskim - rekompensaty agrośrodowiskowe", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, MSOŚ, 1999.
   • Joanna Doborońska, "Problemy selektywnej zbiórki odpadów w Warszawie", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
   • Małgorzata Janiszewska, "Szanse i ograniczenia rozwoju rolnictwa ekologicznego", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
   • Izabela Kudelska, "Potencjał wzrostu gospodarczego obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
   • Agnieszka Nowakowska, "Analiza systemu finansowania Parków Narodowych w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
   • Paulina Sewerynik, "Rozwój społeczno-gospodarczy w regionie "Ujścia Warty"", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1999.
   • Barbara Bajer, "Warunki opłacalności ekologicznej produkcji warzyw i owoców", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 1998.
   • Monika Cwil, "Ekonomiczne aspekty rozwoju agroturystyki w Polsce na przykładzie województwa suwalskiego", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1998.
   • Agnieszka Kapciak, "Lokalna agenda 21 jako instrument ochrony wód Morza Bałtyckiego przed eutrofizacją", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 1998.
   • Ewa Kozłowska, "Selektywna zbiórka odpadów jako podstawa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami na przykładzie Warszawy", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 1998.
   • Ewa Lisowska, "Ekonomiczne aspekty ochrony różnorodności biologicznej gatunków użytkowanych rolniczo", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 1998.
   • Damian Panasiuk, "Krajowe a międzynarodowe priorytety ochrony wód w Polsce. Analiza efektywności kosztowej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1998.
   • Agata Zbyradowska, "Perspektywy rozwoju ekoturystyki w Ojcowskim Parku Narodowym", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, MSOŚ, 1998.
   • Anna Bartczak, "Wycena wartości czystej wody metodą kosztu podróży", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1997.
   • Karolina Ciszewska, "Zastosowanie metody wyceny warunkowej do oszacowania wartości ekonomicznej środowiska na przykładzie Bagien Biebrzańskich", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1997.
   • Joanna Muszyńska, "Badanie popytu na czystą wodę motodą wyceny warunkowej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1997.
   • Iwona Rakowska, "Analiza efektywności kosztowej na przykładzie projektów dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundację EuroFundusz", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1997.
   • Agnieszka Wiszniewska, "Tragedia współwłasności. Ekonomiczna teoria użytkowania ekosystemów", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1997.
   • Tamas Frankowski, "Ekonomiczne aspekty wypasu kulturowego owiec na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1996.
   • Anna Jędrzejewska, "Wpływ handlu międzynarodowego na środowisko przyrodnicze na przykładzie produkcji samochodów osobowych w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1996.
   • Olga Kiuila, "Efektywność kosztowa europejskiej polityki ograniczania kwaśnych deszczy. Zastosowanie modelu "Rains"", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1996.
   • Jan Rączka, "Tax competition and Congestion Externality. Application to Luxembourg", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1996.
   • Olimpia Sobczak, "Analiza wykorzystania kontygentów celnych związanych z odnową środowiska. Próba oceny efektywności kosztowej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1996.
   • Sebastian Tomala, "Ekonomiczne aspekty reintrodukcji rysia w Kampinowskim Parku Narodowym", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1996.
   • Agnieszka Markowska, "Wycena korzyści z poprawy jakości środowiska Morza Bałtyckiego. Zastosowanie metody wyceny warunkowej w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1995.
   • Agnieszka Paraniak, "Rola Banku Światowego w ochronie środowiska w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1995.
   • Izabella Smolaga, "Zastosowanie metody wyceny warunkowej do oszacowania korzyści z realizacji programu bałtyckiego", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1995.
   • Agnieszka Wagner, "Applicability of Marketable Pollution Permits", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1995.
   • Artur Ziółkowski, "Zagraniczne inwestycje kapitałowe a ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce w okresie przekształceń systemowych", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, WNE, 1994.
   • Katarzyna Kazimierczuk, "Handel zbywalnymi uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń jako ekonomiczny instrument ochrony środowiska", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, WNE, 1993.
   • Bożena Kitlińska, "System instrumentów ekonomicznych polityki ochrony środowiska w Polsce", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, WNE, 1993.
   • Paweł Romaniuk, "Ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem biogazu", promotor dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW, WNE, 1993.

   Proponowane wykłady

   • Environmental and Resource Economics
   • International Environmental Cooperation
   • Advanced Microecomonics
   • Seminarium magisterskie z zakresu ekonomii ochrony środowiska
   • Programowanie matematyczne i teoria gier
   • Ekonomia przedsiębiorstwa
   • Mikroekonomia
   • Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych
   • Międzynarodowa współpraca ekologiczna
   • Modelowanie ekologiczno-ekonomiczne
   • Równania różniczkowe i różnicowe
   • Ekonomiczne problemy polityki ochrony środowiska
   • Strategia trwałego rozwoju
   • Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
   • Sustainable development and its indicators
   • Modele wspomagające podejmowanie decyzji
   • Zaawansowane modele optymalizacji decyzji
   • Metody wyceny dóbr nierynkowych
   • Międzynarodowe problemy ochrony środowiska w analizie ekonomicznej
   • Partnerstwo prywatno-publiczne
   • Ekonomiczne Podstawy Ochrony Środowiska
   • Poker Texas Hold 'em - Aplikacje Strategii i Analizy Otoczenia Konkurencyjnego
   • Ekonometria
   • Organizacja rynku
   • Teoria gier
   • Analiza kosztów i korzyści
   • Intermediate Microeconomics
   • Advanced Microeconomics
   • Computable General Equilibrium Modelling
   • Generalized Algebraic Modeling System (GAMS)
   • Mathematical Programming System for General Equilibrium analysis (MPSGE)
   • Principles of Macroeconomics
   • Trade and the the Environment

   Prace licencjackie

   • Mateusz Mroczek, "Analiza wpływu "Joint Implementation" na decyzje inwestycyjne w energetyce światowej w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2005.
   • Konrad Pustoła, "Instrumenty promujące elektryczność z odnawialnych źródeł energii w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2003.