Projekty - inne

Ekspertyzy

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w ramach międzynarodowych, krajowych jak i własnych projektów badawczych.

{module [menu2] projekty}
 • "BalticSurvey phase II" – przeprowadzenie badania preferencji wobec programu zmniejszenia eutrofizacji Morza Bałtyckiego wśród wszystkich krajów mających dostęp do Bałtyku, w tym zebrania informacji na temat aktualnego jego aktualnego wykorzystania do celów rekreacyjnych i pomiar nadwyżki konsumentów metodą kosztu podróży – na zlecenie Naturvårdsverket (Szwedzka Agencja Ochrony Przyrody), 2009-2010
 • "BalticSurvey phase I" – przygotowanie jednolitego badania preferencji wobec programu zmniejszenia eutrofizacji Morza Bałtyckiego wśród wszystkich krajów mających dostęp do Bałtyku, na zlecenie Naturvårdsverket (Szwedzka Agencja Ochrony Przyrody), 2009
 • "Analiza i Ocena Wykorzystania Środków z Funduszy Ekologicznych na Podstawie Programów Pomocy Publicznej na Ochronę Środowiska" – na zlecenie Ministerstwa Środowiska, 2009
 • "Koncepcja Szerszego Wykorzystywania w Polityce Ochrony Środowiska Mechanizmów Rynkowych na Rzecz Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji" – na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, 2008-2009
 • "Instrumenty Ekonomiczne w Ochronie Środowiska", na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, 2008-2009
 • "Economic Marine Information – The Economic Value of Ecosystem Services Provided by the Baltic Sea and Skagerrak. Existing Information and Gaps of Knowledge" – na zlecenie Naturvårdsverket (Szwedzka Agencja Ochrony Przyrody), 2008
  pobierz raport
 • "Economic Marine Information – Tourism and Recreation Industries in the Baltic Sea Area. How Are They Affected by the State of the Marine Environment? – An Interview Study" – na zlecenie Naturvårdsverket (Szwedzka Agencja Ochrony Przyrody), 2008
  pobierz raport
 • "Ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania wspomagania geotermii środkami finansowymi pochodzącymi z subfunduszu geologicznego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" – na zlecenie Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, 2008
 • "Analiza i ocena wykonania nakładów inwestycyjnych w ochronie środowiska w latach 2003-2006" – na zlecenie Ministerstwa Środowiska, 2007
 • "Przegląd i analiza skuteczności obecnie funkcjonującego w Polsce systemu instrumentów ekonomicznych dla ochrony środowiska oraz przedstawienie propozycji zmian, zapewniających realizację celów polityki ekologicznej państwa" – na zlecenie Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2007
 • "Analiza i ocena poniesionych nakładów finansowych w ochronie środowiska w latach 2003-2006" – na zlecenie Ministerstwa Środowiska, 2007
 • "Analiza i weryfikacja nakładów finansowych planowanych na lata 2007-2014 służących realizacji celów i zadań wynikających z polityki ekologicznej państwa" – na zlecenie Ministerstwa Środowiska, 2006
 • "Badanie preferencji deklarowanych dla planowanego odcinka autostrady A1 między Łodzią a Katowicami" – na zlecenie DHV POLSKA, 2006-2007
 • "Wycena wartości lasów w Polsce" – na zlecenie Dyrekcji Lasów Państwowych, 2005
 • "Koszty dostosowania do wymagań dorobku prawnego Wspólnot Europejskich w zakresie środowiska – Dyrektywa 91/271/EEC dotycząca systemu odbioru ścieków komunalnych oraz ich oczyszczania" – 2004
 • "Analiza ekonomiczna wdrażania planu Konwencji Sztokholmskiej w Polsce" – na zlecenie Instytutu Ochrony Środowiska, 2003
 • "Ocena instrumentów polityki środowiskowej" – na zlecenie Instytutu Maxa Plancka (Niemcy), 2003
 • "Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej" – na zlecenie Ministerstwa Środowiska, 2003
 • "Zmiany w systemie udzielania pomocy publicznej w świetle przepisów prawnych Unii Europejskiej oraz polskich nowych aktów prawnych w tym zakresie" – na zlecenie Ministerstwa Środowiska, 2002-2003
 • "Investment in Environmental Infrastructure in Poland" – na zlecenie Transform, Volvendo Consulting i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2001-2002
 • "Ocena kosztów wdrożenia programu Natura 2000 w Polsce" – 2001
 • "Analiza zgodności z wytycznymi Unii Europejskiej polskiego systemu pomocy publicznej dla działań i inwestycji ekologicznych w sektorze przedsiębiorstw" na zlecenie Ministerstwa Środowiska, PHARE, EFFICOM, 2000
 • "Analiza ekonomiczna i ekologiczna przedsięwzięć ochronnych i finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" – na zlecenie NFOŚiGW, 2000
 • "Techniczna i Ekonomiczna Ocena Możliwości Poprawy Efektywności Energetycznej Budownictwa Mieszkaniowego i Systemów Ogrzewania w Polsce" – na zlecenie SAVE (Komisja Europejska), 2000
 • "Środowiskowa i Ekonomiczna Analiza Projektów Inwestycyjnych Finansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" – na zlecenie Ministerstwa Środowiska, 2000
 • "Finansowanie inwestycji komunalnych" – na zlecenie Banku Światowego, 1998

Projekty krajowe

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w ramach międzynarodowych, krajowych jak i własnych projektów badawczych.

{module [menu2] projekty}
 • "Projekt Odra" - ocena kosztów o korzyści społecznych użeglownienia Odry (budowa stopnia wodnego Malczyce) - na zlecenie WWF, 2007
 • "Living Rivers" - ocena kosztów i korzyści uregulowania dolnego biegu Wisły (budowa zapory w Nieszawie, modernizacja zapory we Włocławku) - na zlecenie WWF, 2001
 • "Leśne kompleksy promocyjne" - analiza konfliktów społecznych i ekonomicznych, powstających z powodu funkcjonowania leśnych kompleksów promocyjnych - na zlecenie Instytutu Badawczego Leśnictwa, 1999-2002
 • "Ojcowski Park Narodowy" - badania konfliktu pomiędzy Dyrekcją Ojcowskiego Parku  Narodowego a aspiracjami ekonomicznymi mieszkańców otuliny (obszaru otaczającego park) - na zlecenie Dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego, 1996
 • "Analiza ekonomiczno-ekologiczna gmin otaczających Białowieski Park Narodowy" -  próba analizy rozwiązania konfliktów pomiędzy działaczami na rzecz ochrony przyrody a służbami lasów państwowych i prywatnymi osobami, protestującymi przeciwko planowanemu rozszerzeniu obszaru parku - 1996
 • "Program re introdukcji rysia w Kampinoskim Parku Narodowym" – ocena skutków społecznych, ekonomicznych i ekologicznych przedsięwzięcia – na zlecenie Dyrekcji Kampinowskiego Parku Narodowego,1995
 • "Projekt Mazurskiego Parku Narodowego w gminie Piecki" - ocena ograniczeń i strat  gospodarczych, a także możliwości rozwojowych i planowanego zwiększenia zatrudnienia, związane z lokalizacją parku w gminie Piecki - 1994
 • "Projekt odtworzenia stada foki szarej (Halichoerus grypus) w Morzu Bałtyckim" – analiza planu budowy fokarium na Półwyspie Helskim, skąd wyhodowane osobniki mogłyby być potem wprowadzone do swego naturalnego środowiska; ocena lokalnych kosztów i korzyści projektu oraz kosztów finansowych samej inwestycji – 1994

 

Projekty międzynarodowe

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w ramach międzynarodowych, krajowych jak i własnych projektów badawczych.

{module [menu2] projekty}
 • New Ways to Value and Market Forest Externalities, NEWFOREX [243950], Komisja Europejska, VII Program Ramowy; 2009-2013
 • COST Action FP0804 Forest Management Decision Support System, FORSYS, Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych; 2009-2010
 • Forests as a Public Good: Valuing Social and Environmental Benefits of Forests in Poland to Improve Effectiveness of Management, POLFOREX [PL0257], Norweski Mechanizm Finansowy; 2008-2011
 • Research seminar on the benefits of efficient multi-functional forest policy [PNRF-149-All-1/07], Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych; 2008-2009
 • Valuing Life Expectancy Gains From Air Pollution Reduction in the UK and Poland: A Qualitative Investigation And Validation, The British Academy; 2007-2008
 • COST E45 European Forest Externalities, EUROFOREX, Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych; 2006-2010
 • New Energy Externalities Developments for Sustainability NEEDS [502687], Komisja Europejska, VI Program Ramowy; 2004-2007
 • Methods and Data on Environmental and Health Externalities: Harmonizing and Sharing of Operational Estimates, METHODEX [505368], Komisja Europejska, VI Program Ramowy 2003-2006;
 • European Catchments. Catchments Changes and their Impact on the Coast EUROCAT [EVK1-CT-2000-00044], Komisja Europejska, V Program Ramowy 2003-2006;